Mol-Control EcoMod Cloud oldal
Mol-Control Facebook oldal Mol-Control YouTube oldal Mol-Control Google+ oldal
Menü:


Széchenyi Terv

MagyarBrands 2014-2015ECO-MOD-HSE rendszer

Cégünk saját minősített hő- és füstelvezető rendszerrel (vezérlő rendszer) rendelkezik, mely rendszerrel több létesítmény vonatkozásában is működő referenciával rendelkezünk.
Rendszerünk előnye, hogy alkalmazása esetén a hagyományos megoldásokhoz képest csökkenthetők a kábelezés (tűzálló kábelekről lévén szó, jelentős költség) költségei.

ECO-MOD-HSE rendszereink:
A hő- és füstelvezető rendszereinket ECO-MOD-SYSTEM-el összekapcsolva, vagy ECO-MOD CLOUD rendszerbe kapcsolva az abban kidolgozott funkciók segítségével energetikai célokat is képes kiszolgálni a rendszer. Ezen funkciók segítségével a létesítmény fenntartási üzemeltetési költségei csökkenthetőek.
Ezen rendszerünk is akár önállóan, akár ECO-MOD-SYSTEM rendszerrel összekapcsoltan CLOUD rendszerünkbe kapcsolható. CLOUD rendszerű kialakítás esetén a beruházási költségek tovább csökkenthetők, mert a helyi kezelő terminál elhagyható.

A CLOUD rendszerű működés esetén a rendszerekhez a felhasználó automatikusan kapja az e-üzemeltetési naplót, mely segítségével kényelmesebben és átláthatóbban, s sok mindent automatikusan kezelhetően üzemeltetheti rendszerét.
 
FONTOS TUDNIVALÓK ÜZEMELTETŐKNEK (kerülje el a bírságokat, figyeljen oda az előírások betartására):

A tűzrendészeti bírságok díjtételeiről  a 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet rendelkezik.
Kivonat:
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/  
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő. 100 000 1 000 000
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges. 200 000 3 000 000
3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűzvagy robbanásveszélyt idéztek elő. 100 000 1 000 000
4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított. 30 000/kijárat 45 000/kijárat
5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított. 60 000/kijárat 90 000/kijárat
6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal. 200 000/kijárat 300 000/kijárat
7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal. 300 000/kijárat 400 000/kijárat
8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése. 60 000 500 000
9. Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) 60 000 500 000
10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése. 100 000 3 000 000
11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása. 60 000 200 000
12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított. 50 000 1 000 000
13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 50 000 1 000 000
14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása. 30 000 2 000 000
15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése. 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy  
16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):    
  - készenlétben tartás hiánya 50 000/készülék  
  - karbantartás hiánya 30 000/készülék  
17. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér    
  a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 100 000/rendszer 400 000/rendszer
  b) 101–500 m2 alapterületű: 200 000/rendszer 1 000 000/rendszer
  c) 500 m2 feletti alapterületű: 400 000/rendszer 2 000 000/rendszer
18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya. 150 000/rendszer 1 500 000/rendszer
19. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző, vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 60 000 1 000 000
20. Jogszabály, vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya. 40 000 1 000 000
21. Jogszabály, vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása. 30 000 1 000 000
22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása. 100 000/fő  
23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért. 100 000/eltiltott fő  
24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság). 100 000 1 000 000
25. Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 100 000 1 000 000
26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott. 60 000 1 000 000
27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt. 100 000/munkavállaló  
28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt. 100 000/munkavállaló  
29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről. 100 000 500 000
30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el. 60 000 250 000
31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza. 60 000 200 000
32 Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket. 60 000 2 000 000
33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya. 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer
34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya. 50 000/rendszer 300 000/rendszer
35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el. 60 000 130 000
36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé. 30 000 1 000 000
37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte. 100 000 1 000 000
38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése. 100 000 1 000 000
39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét. 300 000 3 000 000
40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén. 20 000 60 000
41. A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése. 100 000 1 000 00
42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik. 60 000 200 000
 
Ha több szabálytalanság együttesen fordul elő, akkor az egyes büntetési tételek összeadódnak, de az összeg legfeljebb 10.000.000 Forint lehet.
A bírság kiszabására a tűzvédelmi hatóság jogosult :
-          1-37. sorokban meghatározott esetekben;
-          40-42. sorokban meghatározott esetekben.
A bírság kiszabására a központi szerv jogosult :
-          38-39. sorokban meghatározott esetekben.
A tűzvédelmi hatóság a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező katasztrófavédelmi kirendeltség, a központi szerv pedig az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A bírság kiszabására okot adó szabálytalanságot akkor is meg kell szüntetni, ha a büntetést befizettük, és ugyanazért a szabálytalanságért két hónap elteltével újra kiszabható a bírság.
Érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.